Veelgestelde vragen

Introductie

Ja, dat is zeker mogelijk. Stuur hiervoor een bericht naar onze secretaris. Met hem kunt je een afspraak maken om een keer te komen kijken.

Om met vuurwapens te mogen schieten moet je minstens 16 jaar oud zijn. Voor jeugd, vanaf 10 jaar, bestaat de mogelijkheid om onder begeleiding met luchtwapens te schieten.

Onze vereniging heeft een ruim aantal wapens beschikbaar die je als introducé, aspirant of lid (gratis) kunt lenen. Beginnende schutters kunnen in het eerste jaar alleen met luchtwapens of klein kaliber vuurwapens schieten.

Niet iedereen kan introducé, aspirant of lid worden van een schietvereniging. Het bestuur bepaalt of het nieuwe leden wil en kan aannemen, dit ook vanwege het gebruik van vuurwapens en de risico’s die daaraan verbonden zijn. Daarom vraagt het bestuur van schietsportvereniging Ons Genoegen van haar leden een onbesproken gedrag.

Wapenverlof

Je moet minimaal 1 jaar aaneengesloten “gewoon” lid zijn geweest bij een gecertificeerde in Nederland gevestigde schietvereniging en over de laatste 12 maanden van het lidmaatschap minimaal 18 schietbeurten hebben gemaakt. Indien jouw vereniging bij de KNSA is aangesloten, toon je hiermee o.a. aan dat je lid bent bij een gecertificeerde vereniging. Je wordt geacht veilig en vaardig met het aangevraagde soort wapen te kunnen omgaan. Het bestuur besluit over jouw aanvraag voor de aanschaf van een vuurwapen tijdens een bestuursvergadering. Verder moet het wapen gebruikt kunnen worden voor het beoefenen van een erkende discipline, welke op de vereniging kan worden verschoten. Na aanschaf van een eigen wapen dient de verkrijger de schietsport in wedstrijdverband te beoefenen. Bij de aanvraag dient de aanvrager een WM32 inlichtingenformulier te overleggen.

Nee, je dient 12 maanden zonder onderbreking lid te zijn geweest van in Nederland gevestigde schietsportverenigingen.

Het bezit van vuurwapens is opgedeeld in 3 fases. Fase 1 zijn uitsluitend de wapens die binnen Olympische disciplines vallen, dus in principe alleen klein kaliberwapens, niet zijnde semiautomatische geweren, maar wel hagelgeweren. Fase 2 zijn de wapens uit Fase 1 aangevuld met wapens die binnen de ISSF disciplines vallen, dus feitelijk grootkaliber vuistvuurwapens welke geen groter kaliber hebben dan 9mm/.38″. Fase 3 zijn de wapens uit Fase 1 en Fase 2, aangevuld met de wapens die binnen de KNSA disciplines vallen, dus eigenlijk alle wapens, waaronder grootkaliberwapens groter dan 9mm en semiautomatische geweren

Indien je vóór 1 oktober 2012 in het bezit was van een verlof, ongeacht het type wapen dat daar op vermeld staat, is GEEN ENKELE beperking op jou van toepassing en mag je volgens de oudere regeling alle toegelaten soorten wapens op jouw verlof hebben. Bij het verlengen geldt straks echter ook voor je tenminste aan een clubcompetitie moet hebben meegedaan.

Eerst zoek je een geschikt vuurwapen. Daarna vul je een WM3-formulier in en biedt dit aan bij de secretaris. Tijdens de eerst volgende bestuursvergadering bekijkt het bestuur op basis van jouw aanvraag of je aan de eisen voldoet, of je veilig en vaardig met het aangevraagde wapen om kan gaan en of je voldoet aan de overige vereisten (wedstrijddeelname, mogelijkheden vereniging qua discipline etc). Worden deze vragen positief beantwoord dan tekent het bestuur dit WM3-formulier. Met dit formulier plus het WM32-Inlichtingenformulier maak je een afspraak bij de Afdeling Korpscheftaken in de voor jou geschikte regio. Tevens neem je een geldig legitimatiebewijs, twee pasfoto’s, jouw schietregister en jouw KNSA licentiepasje mee. De politie voert een antecedentenonderzoek uit en vervolgens wordt het verlof al dan niet verstrekt. Alvorens het verlof wordt uitgereikt, wordt eerst nog een preventieve fysieke controle bij je thuis uitgevoerd, om te controleren of je in het bezit bent van de vereiste opbergmiddelen (lees kluis).

Op dit moment is het zo dat je ook nog een zogenaamde  ‘e-sceener ‘ (computergestuurde psychologische vragenlijst) succesvol moet afsluiten voordat het eerste verlof wordt verstrekt. Deze test heeft tot doel zicht te krijgen op de geschiktheid van de aanvrager om een wapen en munitie in zijn bezit te hebben. De politie maakt hiervoor een afspraak met het testcentrum.

Binnen 2 maanden nadat het bestuur jouw WM3 formulier heeft getekend, dien je een kopie te overleggen van de bijlage van jouw verlof, waaruit blijkt dat het bijgeschreven wapen hetzelfde wapen is als waarvoor het bestuur heeft getekend. Indien je het WM3 formulier binnen 2 maanden niet hebt gebruikt, dien je dit aan ons te retourneren.

Voor het verkrijgen van een verlof tot het voorhanden hebben van vuurwapens (WM4) moet
€ 138,20 worden betaald, ongeacht het aantal vuurwapens dat op het verlof is vermeld. Voor het verlengen van een verlof wordt € 68,20 in rekening gebracht en een wijziging op het verlof – zoals het bijschrijven of afschrijven van een vuurwapen – wordt met € 30,00 belast..

De aanvullende kosten van de ‘e-screener’ bedragen € 54,45.

Nee. Voor verkrijging of verlenging van een verlof is in de Circulaire Wet Wapens en Munitie geregeld dat een verlofhouder geen lid meer hoeft te zijn van de KNSA. Wél moet de verlofhouder lid zijn bij een gecertificeerde vereniging. Schietsportvereniging Ons Genoegen is een bij de KNSA aangesloten en gecertificeerde vereniging, hierdoor is het voor leden verplicht zich aan te sluiten bij de KNSA.

Nee!! Je dient jouw verlof ieder jaar te verlengen. Hiervoor ontvang je uit praktische overwegingen vaak een oproep, maar zorgdragen voor een tijdige verlenging is jouw eigen verantwoordelijkheid!!
Voor verlenging dien je in het bezit te zijn van een gewaarmerkt schietregister van de vereniging. Indien jouw verlof “vol” is, dien je tevens een recente pasfoto mee te nemen. Je dient jouw verlof minimaal 14 dagen vóór het verstrijken van de geldigheid ter verlenging aan te bieden. Tevens moet je hierbij een WM32-formulier overleggen.

Ja, dat is mogelijk. Beide verlofhouders dienen dan minimaal 18 schietbeurten te maken, voor zover zij hiertoe nog niet verplicht waren wegens het voorhanden hebben van een verlof voor een ander eigen vuurwapen. Er is altijd sprake van een verlofhouder A en een verlofhouder B (de medegebruiker). Uitsluitend verlofhouder A mag de wapens thuis opslaan. Verlofhouder B mag dit niet. Verlofhouder B mag wel de wapens ophalen bij verlofhouder A en deze vervoeren naar en gebruiken op de schietbaan. Meteen na het schieten dienen de wapens weer bij verlofhouder A te worden ingeleverd en ligt bij verlofhouder A de verantwoording om ze meteen volgens de voorschriften op te bergen.

Mogen wij 1 kluis gebruiken? Ja, met ingang van de CIRCULAIRE WET WAPENS EN MUNITIE mag dit onder voorwaarde dat ALLE in de kluis aanwezige wapens bij elkaar in medegebruik staan. Is dat voor 1 wapen niet zo, dan heeft u een tweede kluis nodig.

Nee. Iemand kan 5 wapens bezitten als Verlofhouder A en nogmaals 5 wapens laten bijschrijven als Verlofhouder B. In totaal dus 10 wapens.

Nee. Je bent en blijft een verlofhouder en dus dien je gewoon aan de verplichting van minimaal 18 schietbeurten per verlofjaar te voldoen.

De CIRCULAIRE WET WAPENS EN MUNITIE stelt dat in het eerste verlofjaar het verlof slechts geldt voor één wapen. Er mogen dus ook geen wapens in medegebruik worden bijgeschreven. Het feit dat wapens in medegebruik niet tellen voor het maximale aantal, doet daar in principe niets aan af.

De circulaire zegt dat alleen in het eerste verlofjaar geen wapens mogen worden bijgeschreven. Ook met een wapen in medegebruik bent je verlofhouder. Formeel kun je in deze situatie dus inderdaad meerdere wapens bijschrijven na 1 jaar omdat dan geen sprake meer is van het eerste verlofjaar.

WM3 Formulier

Ja. Op het inlichtingenformulier staan een aantal vragen die een licht moeten werpen op jouw persoonlijke omstandigheden en waaruit kan worden opgemaakt of je “geschikt” bent voor wapenbezit. Op het referentenformulier geeft je 3 referenten op: 2 uit de directe familie die veel van je weten, of een vriend of collega en 1 uit het verenigingsbestuur welke het redelijk belang kan bevestigen. Slechts bij twijfel worden deze referenten geraadpleegd.

Nee, het is ook van toepassing bij elke jaarlijkse verlenging van jouw verlof.

Ja, de Circulaire zegt dat dit verplicht is bij ELK nieuw verlof en daarvan is formeel bij elk nieuw wapen sprake.

Ja, het eerder genoemde WM32 Inlichtingenformulier. Daarnaast de aankoop-/optiebon van de  van het wapen of, indien je koopt van een particulier, de optiebon zoals op de website te downloaden. Het vragen om een aankoop of optiebon heeft overigens geen wettelijke grondslag, maar wordt in de meeste plaatsen wél gedaan.

Het heeft geen zin om uw formulier lang van tevoren al in te leveren. Het bestuur zal het dan vasthouden tot het tijdstip dat je 1 jaar lid bent. Het 1 jarig lidmaatschap is wettelijk vereist en dus kan het bestuur hier niet van afwijken. Het is dus voldoende wanneer jouw formulier binnen is ten tijde van de vergadering in de maand waarin je 1 jaar lid bent.

Ja, alle wapens moeten middels een WM3 worden aangevraagd.

Problemen aanvraag verlof

Indien je voldoet aan de eisen is er geen wettelijke grondslag om een verlof te weigeren. Blijkt dat er in jouw verleden dingen aan de orde zijn geweest die een verlof tot voorhanden hebben in de weg staan, dan wordt een verlof geweigerd. Dit kan zijn een overtreding op de WWM, geweldpleging, maar ook een overtreding op bv de Opiumwet. Ook een huisgenoot met een “verleden” kan reden zijn om een verlof te weigeren. Eigenlijk is het zo dat zodra op welke manier dan ook “vrees voor misbruik” aan de orde is, het verlof kan worden geweigerd. Zelfs het rijden onder invloed van alcohol of herhaaldelijke boetes voor het veel te snel rijden, kunnen van invloed zijn.

De VOG zegt helemaal niets over het mogen hebben van een verlof. De VOG is afgegeven met als doel het lidmaatschap bij een schietsportvereniging en niet met als doel het voorhanden hebben van vuurwapens. Het onderzoek bij een aanvraag voor een verlof is uitgebreider dan voor een VOG. Zo nodig wordt verder teruggekeken en ook lokale politie registers zijn van belang. Het kan dus gebeuren dat er geen bezwaren zijn voor toetreding tot een schietsportvereniging, maar je desondanks geen verlof krijgt.

De korpschef is verplicht om de KNSA op de hoogte te brengen van elke weigering of intrekking van een verlof. Aan de KNSA mag echter geen opgaaf van redenen worden gedaan. Vanuit het oogpunt van de KNSA kan de reden van weigering dus zeer ernstig zijn. De KNSA zal per direct de betrokkene de “schutter-status” ontnemen, het licentie-pasje terugvorderen en de vereniging verzoeken om de betrokkene uit het lidmaatschap te ontzetten. Omdat je niet langer een KNSA licentie bezit, is de vereniging verplicht om hieraan gehoor te geven en is de schietsport voor jou eventueel voorbij. Ingeval de vereniging niet bij de KNSA is aangesloten, komt de schutter op de zwarte lijst van de KNSA te staan en heeft ie alsnog hetzelfde probleem.

Je kunt bij de politie de reden van de weigering op schrift laten zetten. Je kunt vervolgens zelf in beroep gaan bij de KNSA en de stukken overleggen. Indien de KNSA van mening is de reden van weigering weliswaar terecht is, maar niet dusdanig ernstig is dat dit het lidmaatschap bij een schietsportvereniging in de weg staat, dan kan zij jou de status van KNSA schutter teruggeven of jou van de zwarte lijst afhalen. Overigens zal de politie jou bij weigering waarschijnlijk een kennisgeving daarvan sturen. Hierin staat dat men voornemens is jouw aanvraag te weigeren en je kunt dan nog tekst en uitleg komen geven. Wij raden je aan om in voorkomend geval met de ambtenaar te overleggen of je jouw aanvraag kunt intrekken. Bij intrekking van de aanvraag is er formeel namelijk geen sprake van een aanvraag en blijft melding aan de KNSA uit.

Jouw verlof tot voorhanden hebben van vuurwapens en alles wat daarmee samenhangt is een zaak tussen jou en de politie. Als vereniging proberen wij goede contacten te onderhouden met de Afdeling Korpscheftaken. Wij zijn altijd bereid jouw verhaal aan te horen en zo mogelijk een situatie te verduidelijken bij Korpscheftaken, maar wij zijn als vereniging(s-bestuur) in principe géén partij in situaties tussen leden en Korpscheftaken. Indien je van mening bent dat je onrechtmatig wordt behandeld, is het in de eerste plaats aan jezelf om de politie daarvan te overtuigen. Lukt dat niet, dan is voor jou de gangbare weg via de KNSA.

De KNSA heeft mensen in huis met verregaande kennis van het sportschieten en met name ook de wetten en regels daaromtrent. Je kunt als lid van de KNSA altijd een beroep op bijstand doen. De KNSA eist dan wel duidelijkheid van jouw kant. Dus een goede omschrijving van de problematiek, liefst een schriftelijke verklaring van Korpscheftaken waarom bepaalde stappen zijn genomen en natuurlijk de plaats waar het om gaat en bij voorkeur de naam van de verantwoordelijke ambtenaar. Indien de KNSA op basis hiervan van mening is dat de stappen tegen jou onterecht zijn, zal de KNSA contact met je zoeken en met de betreffende afdeling Korpscheftaken.

Iemand die in zijn recht staat, zal dit normaal gesproken ook wel krijgen. Wat echter niet mag worden vergeten is dan de mensen van Korpscheftaken uiteraard goed op de hoogte zijn van de wetten en regels en hier ook naar handelen. In veel situaties is de wet glashelder en kan men niets anders doet dan deze volgen. In andere situatie is er wel weer ruimte en is de ambtenaar bevoegd om binnen de grenzen van die wet, zelf bepaalde afwegingen te maken. Vergeet niet dat ook een ambtenaar van KC-taken niet zit te wachten op problemen met verenigingen of verlofhouders. Men is er beslist niet op uit om verloven in te trekken, wapens in te nemen of andere vervelende dingen te doen, maar indien men dit nodig acht, dan zal men dit zonder meer doen. Niet meer dan logisch.

Aanschaf Wapen

Sinds April 2011 is Magnum munitie weer toegelaten bij enkele KNSA disciplines, bv Militair Pistool en Action Shooting. Indien een dergelijke discipline in het verband van jouw vereniging kan worden verschoten, kun je daarvoor  een pistool of revolver laten bijschrijven op je verlof. Indien dit niet het geval is, mag je geen wapen hebben waarmee je uitsluitend Magnum munitie kunt verschieten, maar wél wapens waarmee je behalve Magnum munitie, ook nog een ander kaliber kunt verschieten wat is toegelaten bij een KNSA erkende discipline en welke je in het verband van jouw vereniging kunt beoefenen. Let op dat je met .357M géén Olympische of ISSF disciplines kunt schieten. In de eerste 2 verlofjaren mag je dus geen .357M pistool op verlof hebben. Ná 2 verlofjaren mag dat eventueel wél omdat de KNSA disciplines er dan bij komen. Een revolver in cal .357M heeft deze beperking niet. Deze mag na 1 verlofjaar worden bijgeschreven omdat met dit wapen ook .38SP geschoten kan worden en dat is wél toegestaan bij ISSF disciplines.

Ja, vooropgesteld dat je hiermee een door de KNSA erkende discipline kunt verschieten. Dit was tot februari 2012 de discipline KKK. Per februari 2012 is het reglement voor deze discipline echter door de KNSA aangepast. Geweren die zijn afgeleid van militaire semiautomatische aanvalsgeweren en geweren met een vrijstaande pistoolgreep vallen nu binnen een nieuwe discipline KKSG. Merk op dat dergelijke geweren niet eerder dan na 2 verlofjaren op het verlof kunnen worden bijgeschreven! 

Indien jouw verlof nog minder dan 1 jaar oud is, dan mag daar slechts 1 wapen op staan. Na 1 jaar mogen er maximaal 5 wapens op verlof staan.

Nee. Ze staan weliswaar op jouw verlof geregistreerd, want het blijven essentiële onderdelen van een wapen, maar ze tellen niet als wapen omdat je ongeacht het aantal wissellopen, maar 1 vuurklaar wapen kunt samenstellen.

Luchtdrukwapens vallen onder de categorie IV in de wet Wapens en Munitie. Je mag ze in principe vrij voorhanden hebben, tenzij ze vermeld staan op de lijst met ongewenste wapens of sterke gelijkenis vertonen met een vuurwapen. Alleen de erkende wapenhandel mag luchtwapens verkopen en uitsluitend aan personen die 18 jaar of ouder zijn.

Nee! Dit noemt men “parkeren” en dat is verboden. Indien je een wapen niet mag hebben en het door iemand op verlof laat zetten die het wapen wél mag hebben, dan kom je hier in de praktijk mee weg omdat het een normale actie lijkt. Kan door Korpscheftaken echter worden aangetoond dat je het wapen alleen heeft gestald om het later zelf terug te kopen, of er op de vereniging over te kunnen beschikken, dan wordt een sanctie opgelegd wegens parkeren van een vuurwapen. Eventueel kan dit zowel jou als de andere betrokkene het verlof kosten. Intrekking van het verlof betekent melding bij de KNSA en dat betekent voor jou wellicht het einde van de schietsport. Bezint eer ge begint.

Ja, dat kan.

Controle

Nee, de medegebruiker mag niet zelfstandig over de wapens kunnen beschikken welke in medegebruik op het verlof staan vermeld. Medegebruiker mag dus niet de kluis kunnen openen. Een en ander uitgezonderd de situatie waarbij beide verlofhouders op hetzelfde adres wonen. Dan mogen de wapens in dezelfde kluis worden opgeborgen onder voorwaarde dat ALLE wapens op beide verloven staan vermeld.

Ja, je wordt regelmatig gecontroleerd. Dit kan gebeuren door zowel agenten in uniform als in burgerkleding. Dit is gewoon toegestaan.

Ja en nee. Als verlofhouder ben je verplicht om controles toe te staan, maar indien het je echt niet uitkomt, kun je dit aangeven. Je moet dan wel een goede reden hebben, want indien je als verlofhouder een controle weigert, geef je hiermee natuurlijk geen goed signaal af.

Zij mogen controleren of je voldoet aan de eisen die aan een verlofhouder gesteld zijn. Oftewel, uitsluitend of de verlofplichtige zaken op jouw verlof, de wapens en munitie dus, zijn opgeborgen conform de geldende voorschriften. In de praktijk zullen de serienummers worden gecontroleerd aan de hand van een lijst en zal worden gekeken of jouw wapens en munitie afzonderlijk van elkaar worden bewaard in de voorgeschreven bergplaatsen, welke uiteraard veranker moeten zijn.

Nee, men mag uitsluitend controleren of de verlofplichtige zaken correct zijn opgeborgen. Met mag niet ook nog eens in kastjes of laatjes gaan zoeken of daar wellicht munitie rondslingert. Men mag zelfs geen binnenkluizen controleren indien al is vastgesteld dat jouw munitie en wapens correct zijn opgeborgen.

Dan ben je de klos! Alle onregelmatigheden die voor de agenten zichtbaar zijn in de kluisruimte of op weg daar naartoe, kunnen jou worden aangerekend. Zij mogen dus niet kijken in uw bureaulade, maar wanneer deze open staat en zij zien scherpe patronen liggen, dan heb je een probleem.

De richtlijn is om elke verlofhouder die jonger is dan 25 jaar, elk jaar te controleren. Verlofhouders vanaf 25 jaar om de 3 jaar. Let op: Dit is slechts een richtlijn. Verlofhouders die eerder wellicht in gebreken zijn gebleven, worden vaker gecontroleerd.

Munitie

Je mag alleen die munitie in huis hebben, waarvoor je een wapen op jouw verlof (of een verenigingsverlof) hebt staan en waarvan het betreffende kaliber specifiek op het verlof staat vermeld. Daarnaast dient op het verlof vermeld te staan dat dit verlof ook geldt voor munitie. Dit geef je tijdens de aanvraag zelf aan op de WM3.

U mag 10.000 patronen of slaghoedjes in  huis hebben. Kogelpunten en hulzen onbeperkt. Uiteraard uitsluitend voor kalibers waarvoor u een verlof heeft. Genoemde aantallen zijn totalen per woning. Dus ongeacht het aantal verlofhouders en kalibers.

Stel dat je 5 verschillende kalibers schiet en voor elk kaliber 1500 patronen voorradig hebt, plus 2000 slaghoedjes, dan zit je nog steeds binnen de limiet. Je zult dus niet snel in de problemen komen. Mocht het zo zijn dat je met meerdere verlofhouders op één adres woont en je van mening bent dat 10.000 een te lage limiet is, dan kun je in het kader van de Wet Milieubeheer een vergunning aanvragen voor de opslag van meer dan 10.000 patronen en/of slaghoedjes. Je krijgt dan wel te maken met scherpere eisen die aan de opslagruimte worden gesteld.

Ja dat mag. Je mag ze echter alleen opslaan indien je geen andere patronen of slaghoedjes in huis hebt. 10.000 stuks is namelijk het maximum. Daarnaast mag je maximaal 2.000 patronen tegelijk vervoeren dus in theorie wordt het dan 5x rijden en dan is de winst al weg. Nu zijn er genoeg mensen die meer dan 2.000 patronen tegelijk vervoeren, maar zij overtreden daarmee dan wel de Wet Milieubeheer. Het maximum van 2.000 stuks geldt overigens per voertuig, ongeacht het aantal verlofhouders in dat voertuig.

Kruit

Met ingang van 1 januari 2012 is het bezit van kruit zonder erkenning (WECG) verboden. Sportschutters met een verlof WM4 zijn hiervan echter vrijgesteld. Je mag in dat geval 3kg nitrokruit of 1kg zwartkruit in huis hebben. Indien je een combinatie van beide soorten hebt, moet je weten dat het totale gewicht maximaal 3kg mag zijn, waarbij zwartkruit dubbel telt. Je mag dan dus 1kg zwartkruit (wordt geteld als 2kg) en 1kg nitrokruit in huis hebben. Of 0,5kg zwartkruit (wordt geteld als 1kg) en 2kg nitrokruit.

Europeese pas

Deze kan worden aangevraagd bij de afdeling Bijzondere Wetten van Politie

De enige eis die wordt gesteld is dat de aanvrager in het bezit is van een geldig, Nederlands verlof tot voorhanden hebben van vuurwapens. De pas wordt “op verzoek” uitgereikt. Met andere woorden: elke Nederlandse sportschutter die in het bezit is van een wapenverlof, heeft recht op een Europese Vuurwapenpas. Je dient echter wel een pasfoto en € 40,00 Euro te overleggen.

Nee. Op grond van de voorwaarden hierboven heb je recht op de pas, ongeacht of je het wel of niet gebruik. Waar het om gaat is de “mogelijkheid” er gebruik van te kunnen maken. Ter vergelijk: Een paspoort kun je ook gewoon krijgen, ongeacht of je nu wel of niet de grens over gaat. Er hoeft geen redelijk belang te zijn zoals bij een vuurwapenverlof. Dat verlof is immers al voorhanden. Uitreiking van de Europese Vuurwapenpas geschiedt “op verzoek” van de verlofhouder en meer is niet nodig. De Bijlage van de Circulaire Wapens en Munitie en Artikel 28a van de Wet Wapens en Munitie zijn hier duidelijk in.

Contactgegevens

Somervaartpad 2
7421 HZ Deventer
info@ssvonsgenoegen.nl
0570-655005

Openingstijden

Dinsdagavond: 19:00-23.00 uur
Donderdagavond: 19:00-23.00 uur
Zondagochtend: 09:30-14.00 uur
Meer details over onze openingstijden

Blijf in contact

SSV Ons Genoegen 2024. All Rights Reserved.