Privacybeleid

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die SSV Ons Genoegen verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers, introducees of andere geïnteresseerden. Indien je lid wordt van SSV Ons Genoegen, een donatie doet of om een nadere reden persoonsgegevens aan SSV Ons Genoegen verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

1) Verantwoordelijke

a) Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

SSV Ons Genoegen, Somervaartpad 2, 7321 HZ Deventer, KvK 40650228, KNSA nr 5450

b) De functionaris leden-/donateurbeheer is bereikbaar via emailadres info@ssvonsgenoegen.nl

2) Welke gegevens verwerkt SSV Ons Genoegen en voor welk doel

a) In het kader van jouw (aspirant-)lidmaatschap, donateurschap of als introducé/geïnteresseerde worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

i) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht;
ii) adresgegevens, eventueel postadres;
iii) telefoonnummer(s), emailadres(-sen), bankrekeningnummer(s);
iv) KNSA licentienummer;
v) Nummer (verenigings-)verlof (wapenvergunning);
vi) Functie of studie;
vii) Nummer ID-bewijs/paspoort incl datum geldigheid;
viii) VOG informatie.

b) SSV Ons Genoegen verwerkt de in sub 2.a genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

i) Je naam, adres, telefoonnummer, emailadres wordt gebruikt voor:

  1. Contact over het (aspirant-)lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan;
  2. Aan- en afmeldingen van (aspirant-)lidmaatschap ten behoeve van de volgende instanties: KNSA, Korpscheftaken politie;
  3. Aan- en afmelding van donateurs, geïnteresseerden of introducees;
  4. Aan- en afmeldingen voor wedstrijden;
  5. Het versturen/toezenden van nieuwsbrieven, verslagen, activiteiten, uitnodigingen, diensten en andere interessante informatie van/over SSV Ons Genoegen;
  6. Verwerking VOG informatie ten behoeve van het aanvragen lidmaatschap bij SSV Ons Genoegen en de KNSA;
  7. Je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van lidmaatschap, cursussen, trainingen, bestellingen (bv Emmen-pas), afgenomen diensten af te wikkelen;
  8. De website te verbeteren;
  9. Een aanvraag voor een dienst van SSV Ons Genoegen om jouw vraag behandeling te nemen (bv reserveren schietbaan).
  10. Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de actuele persoonsgegevens (bv adreswijzigingen).

3) Bewaartermijnen

a) SSV Ons Genoegen verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap tot maximaal twee jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4) Beveiligingsmaatregelen

a) Ter bescherming van persoonsgegevens heeft SSV Ons Genoegen passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

5) Inzagerecht, verwijdering, vragen, klachten

a) Via de ledenadministratie van SSV Ons Genoegen kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. SSV Ons Genoegen zal je verzoek in behandeling nemen en je binnen een maand na ontvangst hierover informeren;

b) Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie;

c) Indien je klachten hebt over de wijze waarop SSV Ons Genoegen je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de vertrouwenspersonen;

d) Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie: info@ssvonsgenoegen.nl

6) Cameratoezicht verenigingsgebouw

a) In en om ons verenigingsgebouw is sprake van cameratoezicht. Dit is voor de beveiliging van ons gebouw en de veiligheid op onze schietbanen;

b) Camerabeelden/-geluid worden na 28 dagen overschreven.

7) Wijzigingen

a) Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

Contactgegevens

Somervaartpad 2
7421 HZ Deventer
info@ssvonsgenoegen.nl
0570-655005

Openingstijden

Dinsdagavond: 19:00-23.00 uur
Donderdagavond: 19:00-23.00 uur
Zondagochtend: 09:30-14.00 uur
Meer details over onze openingstijden

Blijf in contact

SSV Ons Genoegen 2024. All Rights Reserved.